افتتاح بخش دیالیز جدید خیریه

مهربانی را باید ستود افتتاح بخش جدید دیالیز خیریه [...]