کلاس های آموزشی

به دلیل شرایطی که کرونا ایجاد کرده است ، خیریه از برگزاری کلاس معذور است.