• کمک های نقدی خیرین در آذر ماه

صدها فرشته بر آن دست بوسه می زنند کز کار خلق یه گره بسته وا کنند با توجه به شرایط کرونا و فشار اقتصادی بوجود آمده، خیرین خمینی شهر دست از کمک برنداشته و خیریه [...]

  • آقای داوود ابراهیمی

جناب آقای داود ابراهیمی به یاری هم بشتابیم ضمن تشکر و تقدیر از همه عزیزان خصوصا نیروهای افتخاری که به اشکال مختلف از جمله کمک مادی ، معنوی و علمی خود ما را در ارائه خدمت [...]

  • خانم پرند

سرکار خانم پرند از خمینی شهر ساکن مشهد مقدس تشکر از جنابعالی که احساس مسئولیت نمودید و نسبت به بیماران، با دستان مهربان و قلب رئوفتان بیاد آنها هستید و ما را یاری نمودید. خداوند [...]

  • خانم میریان

سرکار خانم میریان از خمینی شهر ساکن لندن تشکر از حس نوع دوستی جنابعالی که چند سالی است همراه با خیریه بقیه الله الاعظم(عج) شده و دستگیر بیماران ناتوان شهرمان شده اید. خداوند یار و [...]