انجمن بقیة اله
خیریه بقیه اله حامی بیماران خاص,کلیوی وسرطانی
شهرستان خمینی شهر

شماره  ملی کارت: 6037991199520606

حساب بانک ملی: 105290073006