اساسنامه موسسه خیریه حضرت بقیه اله الاعظم(عج)

فصل دوم – ارکان

فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه