• خمینی شهر – سه راه شهید رجایی

  • 03133581102
    03133581809
    03133581369- واحد درمان
  • 03133581809

  • 09132131012
  • 0105290073006 – شماره حساب بانک ملی
    6037991199520606 – شماره کارت