• خمینی شهر – سه راه شهید رجایی

  • 03333333333

    031333333

  • 0105290073006 – شماره حساب بانک ملی
    6037991199520606 – شماره کارت